Voor bewindvoerders

Als bewindvoerder kunt u te maken krijgen met de afwikkeling van een nalatenschap of Testamentair Bewind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt (de rechthebbende) is overleden. Als bewindvoerder moet u dan op zoek gaan naar de erfgenamen om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en de goederen over te dragen.

Ook kan het zijn dat uw cliënt erfgenaam is in een nalatenschap en dat u als bewindvoerder verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van een nalatenschap. Niet alleen is dat een tijdrovende en lastige klus, het brengt ook, indien u onvoldoende kennis van het erfrecht heeft, (financiële) risico’s met zich mee. In beide gevallen kan ons kantoor u helpen.

Als uw cliënt is overleden

Bij het overlijden van de cliënt eindigt het bewind en daarmee eindigen ook de taken van de bewindvoerder. De wet bepaalt echter wel dat een gewezen bewindvoerder verplicht blijft om al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. In zekere zin heeft de bewindvoerder dus ook na het eindigen van het bewind een zorgplicht en dat brengt u dan ook in een spagaat. U mag niets meer maar moet wel zorgen.

In de jurisprudentie is inmiddels geoordeeld dat een gewezen bewindvoerder als belanghebbende kan worden aangemerkt bij het doen van een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Als uw cliënt is overleden, kunt u dus een vereffenaar laten benoemen door de rechter. U kunt vervolgens aan deze vereffenaar rekening en verantwoording afleggen en de boedel overdragen. Daarna kunt u uw dossier sluiten.

De kosten voor het laten benoemen van een vereffenaar kunnen in veel gevallen vanuit de nalatenschapsboedel worden vergoed aan u. Meer informatie over de tarieven voor het laten benoemen van een vereffenaar vindt u hier.

Als uw cliënt een aanspraak heeft op een erfenis

Als u als bewindvoerder weet of vermoedt dat uw cliënt aanspraak kan maken op een nalatenschap, dan zult u daar nader onderzoek naar moeten doen. Uw cliënt kan bijvoorbeeld tot erfgenaam zijn benoemd of recht hebben op een legitieme portie. Ook kan het zijn dat ten gunste van hem een legaat is gemaakt of dat hij andere wettelijke rechten kan uitoefenen. 

Nagegaan moet dan worden of de erflater een testament heeft gemaakt. Bij het Centraal Testamentenregister kan informatie worden ingewonnen over de vraag of er een testament is. In het register staat geregistreerd welke notaris het testament onder zich heeft. Bij deze notaris kan vervolgens navraag gedaan worden naar het testament. Als er geen testament is, geldt het versterferfrecht.

Als uw cliënt erfgenaam is, zal een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap veelal de aangewezen weg zijn. In het geval uw cliënt recht heeft op een legaat of op een legitieme portie, treedt u namens uw cliënt op als schuldeiser van de nalatenschap. In beide gevallen kan het verstandig zijn om de rechtbank een vereffenaar te laten benoemen. U voorkomt daarmee dat u als bewindvoerder zelf de nalatenschap moet afwikkelen of in een impasse komt te verkeren bij het opeisen van de aan uw boedel toekomende goederen en/of gelden.