Gestuntel bij verzoek tot benoeming vereffenaar

Verplichte procesvertegenwoordiging

In voorkomende gevallen is het wenselijk om een vereffenaar te laten benoemen voor het afwikkelen van de nalatenschap. Het verzoek daartoe moet bij de rechtbank, sector civiel (en dus niet bij de kantonrechter) worden ingediend. Omdat bij de sector civiel een verplichte procesvertegenwoordiging geldt, kan het verzoekschrift alleen worden ingediend met tussenkomst van een advocaat.

Maar de tussenkomst van een advocaat garandeert niet dat de procedure tot benoeming van een vereffenaar vlekkeloos verloopt. Onlangs publiceerde rechtbank Noord-Holland een uitspraak waarin het verzoek tot benoeming van een vereffenaar werd afgewezen. Reden? Het verzoek was slecht gemotiveerd en niet alle benodigde gegevens waren verstrekt. Gestuntel dus.

Het verzoekschrift

De wet bepaalt aan welke eisen een verzoekschrift moet voldoen. Art. 278 lid 1 Rv bepaalt dat een verzoek moet zijn voorzien van een duidelijke omschrijving en de gronden dient te vermelden waarop het verzoek berust. De grondslag voor het benoemen van een vereffenaar wordt gevonden in art. 4:203 BW dan wel art. 4:204 BW. In het verzoekschrift moet dan uitgelegd worden van welke situatie sprake is. Als je bijvoorbeeld stelt dat degene die met het beheer van de nalatenschap belast is, ongeschikt is voor die taak (art. 4:203 lid 1 sub b BW), dan zul je moeten uitleggen waarom dat zo is en waar dat uit blijkt. Hetzelfde geldt als je stelt dat de nalatenschap onbeheerd wordt gelaten (art. 4:204 lid 1 sub a BW). Goed motiveren dus.

Maar er is meer nodig. Je zult bij het verzoekschrift ook de benodigde gegevens en stukken moeten verstrekken. De rechter zal namelijk objectief de vererving moeten kunnen vaststellen. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of je als verzoeker wel kan worden ontvangen in je verzoek. Als je bijvoorbeeld stelt dat je erfgenaam bent, moet de rechter dat wel kunnen controleren. De rechter heeft deze gegevens ook nodig om andere (bekende) belanghebbenden op te roepen. De rechter beslist namelijk pas op het verzoek nadat hij hoor en wederhoor heeft gepleegd. In het procesreglement staat welke stukken je in ieder geval bij het verzoekschrift moet overleggen (onder andere: een uittreksel uit het CTR, het testament, de relevante BRP gegevens en/of een verklaring van erfrecht).

Bereidverklaring

Vrijwel alle rechtbanken stellen verder de eis dat je in het verzoek aangeeft wie je als vereffenaar benoemd wilt zien. Bij het verzoekschrift dien je dan verder een door de beoogde vereffenaar getekende bereidverklaring te overleggen.

Meer weten? Neem contact met ons op!