Vordering op een overleden persoon

Voor schuldeisers is het niet altijd even makkelijk om hun vordering op een overleden persoon te incasseren. Wie kun je aanspreken en hoe kom je daarachter? Lees hier alles over vordering op overleden persoon.

Allereerst geldt dat een vordering op een overleden persoon overgaat op de erfgenamen. We spreken dan juridisch over een overgang van schulden onder algemene titel. Van belang is dan vervolgens of de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden. Als er sprake is van verwerping, dan kan de betreffende persoon niet worden aangesproken voor de vordering op de overleden persoon. In het geval er sprake is van een zuivere aanvaarding, dan kan de erfgenaam in zijn privé vermogen worden aangesproken, alsmede kan het nalatenschapsvermogen worden aangesproken. Bij een beneficiaire aanvaarding door één van de erfgenamen ontstaat er een afgescheiden nalatenschapsvermogen.

Maar hiermee is nog niet de vraag beantwoord hoe de vordering geïncasseerd kan worden. Om te beginnen geldt dat er na het overlijden een termijn van beraad geldt van 3 maanden. Binnen deze termijn kan een schuldeiser geen vorderingen incasseren. Daarna kan hij zich wel gaan verhalen op het nalatenschapsvermogen (en op het privé vermogen van erfgenamen die zuiver hebben aanvaard).

Om vast te stellen wie de erfgenamen zijn en of er een executeur of vereffenaar of gemachtigde is die erfgenamen vertegenwoordigd, kan allereerst het boedelregister worden geraadpleegd. In het boedelregister staat – als het goed is – de notaris geregistreerd die bij de afwikkeling van de nalatenschap is betrokken. Bij die notaris kan dan verdere informatie worden ingewonnen over de vererving van de nalatenschap. Voor zover de notaris een verklaring van erfrecht heeft opgesteld (daarin staat wie de erfgenamen zijn en of er een testament is gemaakt) dient hij een afschrift daarvan aan de schuldeiser af te geven (de schuldeiser zal dan wel aannemelijk moeten maken dat hij een vordering heeft op de nalatenschap). Vervolgens kan de schuldeiser zijn vordering indienen bij degene die volgens de verklaring van erfrecht aangewezen is als degene die beschikkingsbevoegd is over de nalatenschap.

Als er echter niets in het boedelregister staat geregistreerd en/of er geen verklaring van erfrecht is opgemaakt, dan zou de schuldeisers een willekeurige notaris kunnen verzoeken om een verklaring van erfrecht op te stellen. Daar zijn echter wel kosten mee gemoeid die voor rekening van de schuldeiser komen. De kosten kan hij mogelijk wel verhalen op de nalatenschap als redelijk gemaakte incassokosten. In bepaalde gevallen is het overigens mogelijk om op eenvoudigere wijze de vererving vast te stellen.

Na indiening van de vordering bij degene die beschikkingsbevoegd is over de nalatenschap en na het verstrijken van de 3-maanden termijn, zal de vordering in beginsel voldaan moeten worden. Als er echter sprake is van een negatieve nalatenschap, dan zal deze vereffend dienen te worden. Dat houdt in dat eerst alle schuldeisers in kaart gebracht moeten worden en er vervolgens conform een bepaalde rangorde uitbetaald wordt. De vereffening van een nalatenschap is te vergelijken met een faillissementsproces. De uitbetaling aan schuldeisers vindt dan in principe eerst plaats na het verbindend worden van een uitdelingslijst. Er wordt evenwel onderscheid gemaakt tussen een lichte en een zware vereffening. De vereffening van de nalatenschap vindt primair plaats in het belang van de schuldeisers. Als er geen beschikkingsbevoegde persoon is die de nalatenschap beheerd of de erfgenamen deze onbeheerd laten (mogelijk door interne ruzies), dan kan de rechtbank verzocht worden om een vereffenaar te benoemen die de nalatenschap gaat afwikkelen.

Advies bij vordering op overleden persoon?

  • Heldere inschatting van kansen in begrijpelijke taal
  • Bespreek uw probleem in uw eigen omgeving
  • Vaste prijs van € 190,-, ongeacht de duur van het gesprek