De huwelijksgemeenschap en de vereffening van een nalatenschap

Bij het vereffenen van een nalatenschap van een erflater die tot zijn overlijden was gehuwd in gemeenschap van goederen, zal de vereffenaar in beginsel moeten samenwerken met de langstlevende. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dat zo is en welke mogelijkheden er zijn als de langstlevende niet meewerkt.

Ontbonden huwelijksgemeenschap

Door het overlijden van de erflater ontstaat er een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Deze zal eerst vereffend en verdeeld moeten worden, voordat de nalatenschap verder kan worden afgewikkeld.  Het kan ook zijn dat de wettelijke verdeling van toepassing is waardoor de verdeling reeds van rechtswege een feit is. De langstlevende heeft dan namelijk alle goederen van de nalatenschap toebedeeld gekregen onder de gehoudenheid de schulden voor haar rekening te nemen.

Maar wat is dan de positie van een schuldeiser als de langstlevende nalaat de schulden te voldoen of de nalatenschap anderszins niet juist wordt afgewikkeld ? In bepaalde gevallen kan er voor worden gekozen om voor de nalatenschap een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank. Die vereffenaar gaat dan de nalatenschap van erflater vereffenen.

Benoeming vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap

Maar er is wel een probleem. De vereffenaar van de nalatenschap zal moeten samenwerken met de langstlevende. Hij mag namelijk wel beschikken over het vermogen van de nalatenschap, maar niet automatisch ook over het vermogen van de langstlevende. Als de vereffenaar bijvoorbeeld een woning wil verkopen, dan zal in verreweg de meeste gevallen de langstlevende daarin gekend moeten worden.? Dat kan in de praktijk nog wel eens tot problemen leiden en in de weg staan aan een correcte afwikkeling van de nalatenschap.

In het geval de vereffenaar en de langstlevende er in onderling overleg niet uitkomen, dan kan de rechtbank een oplossing geven. Deze oplossing biedt art. 4:213 BW en is gelegen in het benoemen van een vereffenaar van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap (zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2020:2343). Zo’n verzoek kan worden gedaan door de vereffenaar van de nalatenschap. Op grond van art. 3:193 lid 1 BW kan ook een schuldeiser zelf zo’n verzoek indienen. In de praktijk wordt er ook wel voor gekozen om in dezelfde beschikking van de rechtbank een professional te benoemen tot vereffenaar van de nalatenschap en tot vereffenaar van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

Meer weten? Neem contact met ons op!