Berekening van vereffeningskosten

De berekening van vereffingskosten uitgelegd

Als een nalatenschap moet worden vereffend, dan brengt dat vereffeningskosten met zich mee. Hoe hoog die kosten zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. 

De vereffeningskosten zullen veelal hoger zijn naarmate de samenstelling en omvang van de nalatenschap complexer is. 

De vereffeningskosten berekend volgens richtlijnen

Maar de vereffeningskosten zullen vooral hoger zijn als de vereffening wordt uitgevoerd door een professional. In het geval een boedelvolmacht wordt verleend aan een professioneel, is het maar de vraag of diens kosten ten laste van de nalatenschap gebracht kunnen worden. Dat is niet altijd het geval, met name niet wanneer de nalatenschap negatief is of wanneer niet alle erfgenamen aan dezelfde persoon een boedelvolmacht hebben verleend (bijvoorbeeld omdat er onderling onenigheid is). 

In het geval door de rechtbank een vereffenaar is benoemd, komen de vereffeningskosten in alle gevallen ten laste van de nalatenschap. Het aan de vereffenaar toekomende honorarium wordt berekend conform de Recofa-richtlijnen van de Rechtspraak en vastgesteld door de kantonrechter. De hoogte van het uurtarief is dan afhankelijk van de ervaring van de professional. 

Benoeming van een vereffenaar

Om tot de benoeming van een vereffenaar te komen, dient een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. Daarvoor is de inschakeling van een advocaat verplicht. De kosten die in dit kader gemaakt worden, kunnen in sommige gevallen ten laste van de nalatenschap worden gebracht. Ook dit zijn dan vereffeningskosten. Dit kan onder meer het geval zijn als de benoeming is gedaan omdat de nalatenschap onbeheerd werd gelaten of als de erfgenamen gezamenlijk voor deze route hebben gekozen. De gemaakte kosten moeten dan wel redelijk zijn. 

De advocaat die het verzoek doet tot benoeming van vereffenaar, kan daarvoor een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand als de verzoekende partij aan de vereisten daarvoor voldoet. Er moet dan sprake zijn van een inkomen en een vermogen dat onder de vastgestelde grenzen valt. De verzoekende partij betaald dan alleen een eigen bijdrage en een verlaagd bedrag aan griffierecht. Op die manier kan voor een gering bedrag een benoeming van een vereffenaar worden gerealiseerd. 

Als de verzoekende partij niet in aanmerking komt voor een toevoeging, zal de advocaat zijn werkzaamheden tegen uurtarief in rekening brengen. In veel gevallen kan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt, zodat er niet onverwacht hoge kosten ontstaan. De ervaring leert dat bij een verzoek tot benoeming van een vereffenaar (zonder dat daartegen door anderen verweer wordt gevoerd) een vaste prijsafspraak van € 500,- exclusief 21% btw voor het honorarium van de advocaat mogelijk moet zijn. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te komen tot een benoeming van een vereffenaar en de daarmee gemoeide kosten of heeft u andere vragen over de kosten van vereffening, neem dan contact met ons op!