Vragen van een aanwijzing door een vereffenaar aan de kantonrechter

Het toezicht van een kantonrechter op de vereffening

Als een nalatenschap vereffend dient te worden, dan dient de kantonrechter toezicht te houden op die vereffening. In de rechtspraktijk wil de vereffenaar ook nog wel eens een aanwijzing vragen aan de kantonrechter over hoe in een bepaalde situatie dient te handelen. Maar kan de kantonrechter ook altijd een aanwijzing geven?

Artikel 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening van nalatenschappen. Zo kan hij de vereffenaar verzoeken inlichtingen over het verloop van de vereffening te verschaffen en aanwijzingen geven die de vereffenaar dient op te volgen. 

De kantonrechter is er echter niet om voorlichting in het algemeen te geven of om in specifieke situaties de vereffenaar te adviseren. Dit betekent ook dat de vereffenaar niet al zijn voorgenomen handelingen ter goedkeuring aan de kantonrechter hoeft voor te leggen.

De jurisprudentie

Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie waarin de kantonrechter geen aanwijzing geeft, zijn de volgende:

  • Rechtbank Rotterdam d.d. 5 september 2018: de beoordeling van de vraag of de vereffenaar al dan niet rechtmatig de actio pauliana heeft ingeroepen kan niet in het kader van een aanwijzing worden beoordeeld;
  • Rechtbank Rotterdam d.d. 8 november 2018: de vraag of de vereffenaar kan overgaan tot het uitkeren van een deel van de nalatenschap aan een legataris, leent zich niet voor beantwoording in het kader van een aanwijzing;
  • Rechtbank Midden-Nederland d.d. 10 mei 2016: voor het doen verkopen van onroerend goed door de vereffenaar is geen toestemming of machtiging of aanwijzing van de kantonrechter nodig. De tegeldemaking van tot de nalatenschap behorend onroerend goed behoort tot de gebruikelijke taken en werkzaamheden van een vereffenaar.

Het uitgangspunt van beide partijen is bepalend

Het uitgangspunt is dan ook dat de vereffenaar de beslissingen dient te nemen over de wijze waarop de nalatenschap wordt vereffend. De kantonrechter heeft in dat geval geen adviserende rol, maar ‘slechts’ een toezichthoudende taak.

Meer weten? Neem contact met ons op!