Machtiging kantonrechter nodig voor partiële verdeling?

Nodeloze verzoeken aan de kantonrechter

Onwetendheid en onkunde zijn in het kader van het vereffenen en verdelen van een nalatenschap nog wel eens de oorzaken van nodeloze verzoeken aan de kantonrechter. Een uitspraak van de rechtbank Limburg van 30 juli 2018 illustreert dat nog eens. Wat was er aan de hand?

De betreffende nalatenschap was beneficiair aanvaard en diende door de erfgenamen te worden vereffend met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke bepalingen. Tot de nalatenschap behoorde de onverdeelde helft van een woning. Op die woning rustte een hypotheekrecht. En de woning stond ‘onder water’. 

Men wilde de woning toedelen aan de andere eigenaar. De nalatenschapsboedel zou in het kader van die toedeling worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheeklening en de verkrijgende partij zou geen vergoeding betalen aan de nalatenschapsboedel vanwege de onderwaarde. Een niet zo’n ingewikkelde situatie dus. 

De partiële verdeling

De notaris die de partiële verdeling zou realiseren bij notariële akte meende echter dat de erfgenamen niet vrijelijk over de woning konden beschikken en hij adviseerde hen om aan de kantonrechter een machtiging te verzoeken. Alle partijen waren het echter eens met de partiële verdeling. Onduidelijk is dan ook waarom de kantonrechter een machtiging zou moeten verlenen voor de beoogde partiële verdeling. 

Terecht oordeelde de kantonrechter dat beschikkingsdaden alleen machtiging van de kantonrechter behoeven, indien er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens medewerking beschikkingsdaden willen verrichten. Hiervan was evenwel geen sprake. Het verzoek om een machtiging was dan ook nodeloos gedaan en werd door de kantonrechter afgewezen.

Minderjarige erfgenaam?

Opgemerkt wordt wel dat ook een machtiging vereist is als er sprake is van een minderjarige erfgenaam die wordt vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger. Er bestaat dan echter wel weer discussie over de vraag of er ook een machtiging nodig is als de minderjarige wordt vertegenwoordigd door een door de rechtbank benoemde vereffenaar. De meningen zijn daarover verdeeld.

Meer weten? Neem contact met ons op!