Benoeming vereffenaar op verzoek van bewindvoerder

Problemen na het overlijden van de cliënt

Met het overlijden van de persoon van wie de goederen onder bewind zijn gesteld, eindigt het bewind. De bewindvoerder zal het beheer en de goederen van boedel moeten overdragen aan de erfgenamen of aan degene die de erfgenamen vertegenwoordigt. De bewindvoerder zal ook rekening en verantwoording moeten afleggen over het door hem gevoerde beheer over de boedel.

In de praktijk lopen bewindvoerders nog wel eens tegen het probleem aan dat niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn of dat deze onvindbaar zijn. Ook kan het gebeuren dat erfgenamen niet meewerken aan de overdracht van het beheer en de goederen of de rekening en verantwoording niet willen tekenen.

Een ander probleem is dat de kantonrechter na het eindigen van het bewind wegens overlijden een verklaring van erfrecht van de bewindvoerder verlangt. Maar wat als de boedelrekening inmiddels is geblokkeerd en je als bewindvoerder dus niet meer over de boedelgelden kunt beschikken?

Oplossing

In al deze gevallen kan het een oplossing zijn om de rechtbank een vereffenaar te laten benoemen. De rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:4685) heeft inmiddels bij herhaling geoordeeld dat een bewindvoerder als belanghebbende kan worden aangemerkt bij een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. In genoemde uitspraak oordeelde de rechtbank als volgt:

 “De rechtbank is van oordeel dat verzoekster voldoende heeft onderbouwd dat zij belanghebbende is. Het bewind over de goederen van erflater is door het overlijden van erflater weliswaar beëindigd, maar verzoekster heeft na het overlijden van erflater nog wel verplichtingen. Verzoekster blijft op grond van artikel 1:448 lid 3 BW verplicht om al datgene te doen, wat niet zonder nadeel van rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. Daarnaast moet verzoekster als bewindvoerder ook rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen van erflater aan het einde van het bewind (artikel 1:445 lid 1 BW). Gelet hierop zal vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen van erflater zijn, zodat verzoekster belang heeft bij het benoemen van een vereffenaar. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat verzoekster ook als schuldeiser van de nalatenschap kan worden aangemerkt, omdat voldoende aannemelijk is dat zij kosten heeft moeten maken om na te gaan wie de erfgenamen van erflater zijn. Omdat verzoekster schuldeiser van de nalatenschap is, is zij ook om die reden een belanghebbende als bedoeld in artikel 4:204 lid 1 onder a BW.

Wat kost dat?

Bent u bewindvoerder en is uw cliënt overleden en wilt u een vereffenaar laten benoemen? Neem dan gerust met ons vrijblijvend contact op om te bezien welke mogelijkheden er zijn. Het laten benoemen van een vereffenaar behoeft overigens ook niet heel veel te kosten. En de kosten kunnen vervolgens ook nog eens uit de nalatenschap aan u worden terugbetaald voor zover u dit bedrag niet direct uit de boedel kunt voldoen.

Meer weten? Neem contact met ons op!