Rangorde van schulden: vereffeningskosten

Als een nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap doorgaans worden vereffend. De aanwezige goederen worden dan verkocht voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden de activa van de nalatenschap overstijgen, zullen de schulden (net als bij een faillissement) in een bepaalde rangorde voldaan moeten worden. Met de vereffening van een nalatenschap zijn vereffeningskosten gemoeid waaronder begrepen het loon van de vereffenaar.

De wet bepaalt dat de kosten van vereffening van gelijke rang zijn als bijvoorbeeld de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan (bijvoorbeeld leningen die door erflater bij leven zijn afgesloten). Dat maakt natuurlijk dat het niet aantrekkelijk is om als (professioneel) vereffenaar aan de slag te gaan. Je weet immers niet of de verrichtte werkzaamheden ooit worden betaald.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde echter (met verwijzing naar eerdere jurisprudentie) dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat de vereffeningskosten met inbegrip van het loon van de vereffenaar moeten worden voldaan vóór de overige schulden van de nalatenschap, behoudens de kosten van lijkbezorging en andere wettelijke voorrangsregels.

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is hier te lezen.