Artikelen

 • erfgenaam

  Het buitenechtelijk kind (niet-erkende ) kan het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Het kind zal dan moeten aantonen dat de vermeende vader de verwekker van het kind is of dat deze als de levensgezel van de moeder heeft ingestemd hebben met een daad die de verwekking tot gevolg heeft gehad. Door de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaan er erfrechtelijke aanspraken. Op grond van het versterferfrecht …

  meer
 • Schulden

  Voor 2003 zijn er veel testamenten gemaakt waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Vanaf 1 januari 2003 geldt echter het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht kennen we de wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling lijkt hetzelfde te zijn als de ouderlijke boedelverdeling. Er is echter een belangrijk verschil. Dat verschil komt tot uitdrukking in het antwoord op de vraag wie de schulden van de nalatenschap …

  meer
 • Begrafenis

  Als er geen nabestaanden zijn die voor de begrafenis van de overledene zorgen, draagt de gemeente daarvoor zorg. De gemeente zal in zo’n geval proberen de begrafeniskosten te verhalen op de nabestaanden. In de wet is aan de gemeente een zelfstandig verhaalsrecht gegeven. De betreffende wetsbepaling luidt als volgt: “De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken …

  meer
 • Aanvaarding

  Er is al veel geschreven over een uitspraak van de Hoge Raad waarin werd geoordeeld dat het betalen van een etentje met nalatenschapsgelden op de sterfdag van erflater geen daad van zuivere aanvaarding is. Een aantal schrijvers doet dat nogal ongenuanceerd. In onderstaande zal de benodigde nuance worden beschreven. Wanneer kan sprake zijn van zuivere aanvaarding? Van zuivere aanvaarding kan sprake zijn als een erfgenaam …

  meer
 • Testament

  Het uitgangspunt is dat een persoon voor het tekenen van een testament in staat moet zijn tot een redelijke waardering daarvan. Maar hoe bepaalt een notaris of een persoon voldoende wilsbekwaam is?  Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is daartoe een Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid opgesteld. Dit Stappenplan biedt een toetsingskader aan notarissen die zich in voorkomende gevallen een oordeel moeten vormen over de wilsbekwaamheid van …

  meer
 • Legaat

  Het is de plicht van de executeur om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Omdat een legaat een schuld van de nalatenschap is, moet de executeur niet alleen een legataris in kennis stellen van een legaat, maar ook overgaan tot voldoening van het legaat. De executeur is dan ook verantwoordelijk voor de voldoening van legaten. Het legaat komt echter wel ten laste van de erfgenamen. …

  meer
 • Aanvaarding

  Een erfgenaam die een nalatenschap zuiver aanvaard loopt het risico dat de schulden hoger zijn dan de opbrengsten, zodat hij moet betalen in plaats van te ontvangen. Het wil nog wel eens voorkomen dat een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, daar achteraf spijt van krijgt. In beginsel is een keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk. De erfgenaam kan dus na zuivere aanvaarding niet meer …

  meer
 • Verzekering

  Valt een uitkering levensverzekering in de nalatenschap? Het lijkt soms te mooi om waar te zijn. Een erfenis met daarin een woning, een beperkte hypothecaire geldschuld en een polis levensverzekering die een aanzienlijke waarde heeft. Je zou denken: we nemen de waarde van de woning en tellen daarbij op de waarde van de polis levensverzekering en trekken de hypothecaire geldschuld daarvan af en er blijft een mooi …

  meer
 • Executeur

  Op 13 januari 2015 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zaak waarin het handelen van een begrafenis-executeur centraal stond. Het volgende lijkt aan de hand te zijn geweest. Erflater had bij testament een executeur benoemd die onder andere de begrafenis van erflater diende te regelen. Enkele nabestaanden waren kennelijk niet geheel tevreden met de wijze waarop de executeur aan die opdracht uitvoering had …

  meer
 • Onterfd

  Op 15 februari 2015 wees de rechtbank Overijssel een vonnis waarin het volgende speelde. Erflater overleed met achterlating van 4 kinderen. Kort na overlijden maken 3 kinderen (A, B en C) een afspraak over de verdeling. B beheerde met volmacht van erflater de financiën van erflater voor diens overlijden. Voor overlijden is uit het vermogen van erflater voor een totaalbedrag van € 25.500,-  aan schenkingen …

  meer