Artikelen

 • vaderschap_erfgenaam

  Het antwoord op de vraag of een dominee of een pastoor kan erven, is in beginsel positief. Ja, een dominee of een pastoor kunnen als erfgenaam (of op andere wijze) tot een nalatenschap worden geroepen. Toch kan in een bepaald geval een beroep worden gedaan op de vernietigbaarheid van de erfstelling. De wet bepaalt het volgende: “(…) geestelijk verzorgers die hem gedurende die ziekte hebben …

  meer
 • Kindsdeel

  Erfrechtelijke termen zorgen nogal eens voor verwarring. Zo wordt er over ‘kindsdelen’ gesproken en over de ‘wettelijke verdeling’, over ‘versterferfdelen’, over de ‘legitieme portie’ en over de ‘legitimaire aanspraak’. Voor een leek is lang niet altijd duidelijk wat er nu precies wordt bedoeld. Maar dat geldt net zo goed voor juristen. In dit artikel zal de term ‘wettelijk erfdeel’ worden uitgelegd. Als gesproken wordt over …

  meer
 • erfenis verdeling

  Als erfgenamen heb je over en weer de plicht om elkaar te informeren over de omvang van de nalatenschap. Als je in de woning van erflater bijvoorbeeld contanten aantreft, dan dien je dat te melden aan de andere erfgenamen. Doe je dat niet, althans niet tijdig, dan verbeur je jouw aandeel in dat goed aan de andere erfgenamen. Maar wat moet je doen als je …

  meer
 • Vereffening

  Als een nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap doorgaans worden vereffend. De aanwezige goederen worden dan verkocht voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden de activa van de nalatenschap overstijgen, zullen de schulden (net als bij een faillissement) in een bepaalde rangorde voldaan moeten worden. Met de vereffening van …

  meer
 • Schenking

  Ben je als erfgenaam verplicht om andere erfgenamen te informeren over schenkingen die je van erflater tijdens diens leven hebt gekregen? Een uitspraak van het Hof Den Haag geeft aan dat het zeer verstandig is om daar goed over na te denken. Want als de schenking geen schenking blijkt te zijn, dan zou het kunnen zijn dat je hele bedrag van de zogenaamde schenking aan …

  meer
 • Procederen

  Een vraag die zich af en toe in de praktijk voordoet is of de executeur de bevoegdheid heeft om te procederen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zal altijd als eerste in het testament gekeken moeten worden. De bevoegdheid tot procederen kan door erflater namelijk zijn uitgesloten. In de meeste gevallen wordt in een testament de executeur de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap zij …

  meer
 • Legaat

  Bij het opstellen van een testament wordt door de notaris – als het goed is – ook de fiscale kant van vererving besproken. Gekeken wordt dan veelal hoe de wensen van de testeerder zo fiscaal gunstig mogelijk vormgegeven kunnen worden. In dat kader is ook de ‘ik-opa-clausule’ in het leven geroepen. Het is een bepaling die er toe dient om dubbele heffing van erfbelasting te …

  meer
 • Testament

  De wet onderscheidt 4 wilsrechten. De eerste twee wilsrechten (1 en 2) zien op de situatie dat de langstlevende ouder hertrouwd of na hertrouw overlijdt. In die gevallen kunnen de kinderen om overdracht van goederen verzoeken, zulks ter voldoening van hun niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder wegens het vooroverlijden van de eerst overleden ouder. Een ander wilsrecht (3) ziet op de situatie dat de …

  meer
 • Kindsdeel

  Als de wettelijke verdeling van toepassing is (of de ouderlijke boedelverdeling) dan wil het nog wel eens gebeuren dat de erfgenamen niet overgaan tot vaststelling van de niet-opeisbare vorderingen. Wellicht staan familieverhoudingen daaraan in de weg. De wet geeft een kind echter wel het recht om in zo’n situatie een boedelbeschrijving te verlangen van de langstlevende ouder. Evenzo kan door hem aan de kantonrechter worden …

  meer
 • woning

  Het is mogelijk dat bij testament het recht van gebruik en bewoning van een woning wordt toegekend aan een persoon. Een dergelijke testamentaire beschikking wordt een legaat genoemd. Maar is het altijd wel zo aantrekkelijk om zo’n legaat te aanvaarden? Op het recht van gebruik en bewoning zijn namelijk de wettelijke bepalingen van vruchtgebruik van toepassing. Daardoor is de legataris die het recht van gebruik …

  meer