Artikelen

 • Legaat

  Bij het opstellen van een testament wordt door de notaris – als het goed is – ook de fiscale kant van vererving besproken. Gekeken wordt dan veelal hoe de wensen van de testeerder zo fiscaal gunstig mogelijk vormgegeven kunnen worden. In dat kader is ook de ‘ik-opa-clausule’ in het leven geroepen. Het is een bepaling die er toe dient om dubbele heffing van erfbelasting te …

  meer
 • Testament

  De wet onderscheidt 4 wilsrechten. De eerste twee wilsrechten (1 en 2) zien op de situatie dat de langstlevende ouder hertrouwd of na hertrouw overlijdt. In die gevallen kunnen de kinderen om overdracht van goederen verzoeken, zulks ter voldoening van hun niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder wegens het vooroverlijden van de eerst overleden ouder. Een ander wilsrecht (3) ziet op de situatie dat de …

  meer
 • Kindsdeel

  Als de wettelijke verdeling van toepassing is (of de ouderlijke boedelverdeling) dan wil het nog wel eens gebeuren dat de erfgenamen niet overgaan tot vaststelling van de niet-opeisbare vorderingen. Wellicht staan familieverhoudingen daaraan in de weg. De wet geeft een kind echter wel het recht om in zo’n situatie een boedelbeschrijving te verlangen van de langstlevende ouder. Evenzo kan door hem aan de kantonrechter worden …

  meer
 • woning

  Het is mogelijk dat bij testament het recht van gebruik en bewoning van een woning wordt toegekend aan een persoon. Een dergelijke testamentaire beschikking wordt een legaat genoemd. Maar is het altijd wel zo aantrekkelijk om zo’n legaat te aanvaarden? Op het recht van gebruik en bewoning zijn namelijk de wettelijke bepalingen van vruchtgebruik van toepassing. Daardoor is de legataris die het recht van gebruik …

  meer
 • erfgenaam

  Het buitenechtelijk kind (niet-erkende ) kan het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Het kind zal dan moeten aantonen dat de vermeende vader de verwekker van het kind is of dat deze als de levensgezel van de moeder heeft ingestemd hebben met een daad die de verwekking tot gevolg heeft gehad. Door de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaan er erfrechtelijke aanspraken. Op grond van het versterferfrecht …

  meer
 • Schulden

  Voor 2003 zijn er veel testamenten gemaakt waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Vanaf 1 januari 2003 geldt echter het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht kennen we de wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling lijkt hetzelfde te zijn als de ouderlijke boedelverdeling. Er is echter een belangrijk verschil. Dat verschil komt tot uitdrukking in het antwoord op de vraag wie de schulden van de nalatenschap …

  meer
 • Begrafenis

  Als er geen nabestaanden zijn die voor de begrafenis van de overledene zorgen, draagt de gemeente daarvoor zorg. De gemeente zal in zo’n geval proberen de begrafeniskosten te verhalen op de nabestaanden. In de wet is aan de gemeente een zelfstandig verhaalsrecht gegeven. De betreffende wetsbepaling luidt als volgt: “De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken …

  meer
 • Aanvaarding

  Er is al veel geschreven over een uitspraak van de Hoge Raad waarin werd geoordeeld dat het betalen van een etentje met nalatenschapsgelden op de sterfdag van erflater geen daad van zuivere aanvaarding is. Een aantal schrijvers doet dat nogal ongenuanceerd. In onderstaande zal de benodigde nuance worden beschreven. Wanneer kan sprake zijn van zuivere aanvaarding? Van zuivere aanvaarding kan sprake zijn als een erfgenaam …

  meer
 • Testament

  Het uitgangspunt is dat een persoon voor het tekenen van een testament in staat moet zijn tot een redelijke waardering daarvan. Maar hoe bepaalt een notaris of een persoon voldoende wilsbekwaam is?  Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is daartoe een Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid opgesteld. Dit Stappenplan biedt een toetsingskader aan notarissen die zich in voorkomende gevallen een oordeel moeten vormen over de wilsbekwaamheid van …

  meer
 • Legaat

  Het is de plicht van de executeur om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Omdat een legaat een schuld van de nalatenschap is, moet de executeur niet alleen een legataris in kennis stellen van een legaat, maar ook overgaan tot voldoening van het legaat. De executeur is dan ook verantwoordelijk voor de voldoening van legaten. Het legaat komt echter wel ten laste van de erfgenamen. …

  meer